Kurs doszkalający dla instruktorów sportu


12 maja rozpocznie się część ogólna kursu doszkalającego dla instruktorów sportu w dyscyplinie wspinaczka wysokogórska i alpinizm jaskiniowy.

Kurs przeznaczony jest dla instruktorów taternictwa, alpinizmu i taternictwa jaskiniowego PZA. Składa się z dwu części: ogólnej i specjalistycznej.

Część ogólna

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, rozpocznie się w piątek 12 maja o godz. 17. Spotykamy się w siedzibie PKOLu w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdańskie 4. Trzeba mieć ze sobą dokument ukończenia co najmniej szkoły średniej (oryginał i kserokopię). Wpłaty (koszt kursu zostanie określony w późniejszym terminie) dokonywać będzie można na konto firmy organizującej szkolenie (te dane zostaną podane również w terminie późniejszym) lub bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu.
W części ogólnej mogą również uczestniczyć instruktorzy wspinaczki skalnej PZA oraz kandydaci na najbliższe kursy instruktorskie.

Część specjalistyczna

Część specjalistyczna będzie zorganizowana przez Zakład Alpinizmu AWF Kraków. Kierownikiem kursu będzie prof. Andrzej Matuszyk. Kurs składać się będzie z dwu etapów.

Etap pierwszy, teoretyczny odbędzie się najprawdopodobniej w dniach 2-4 czerwca 2006r. Będzie wspólny dla instruktorów wspinaczki wysokogórskiej i alpinizmu jaskiniowego. Warunkiem uczestniczenia w części specjalistycznej kursu instruktorskiego jest złożenie do 15 maja 2006r w Zakładzie Alpinizmu dokumentów: (wymagania AWF http://www.awf.krakow.pl/3.pdf )
 1. Druk zgłoszenia (wg. wzoru Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF Kraków http://www.awf.krakow.pl/1.pdf )
 2. Minimum średnie wykształcenie, ksero potwierdzone w miejscu wydania lub pracy
 3. Polisa lub kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków potwierdzona przez zakład pracy lub ubezpieczyciela, lub pisemne oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia
 4. Zdjęcie ( 2 sztuki 3,5 x 4,5 )
 5. Aktualne zaświadczenie od lekarza profilaktyka (medycyny sportowej lub medycyny pracy)

Aby ułatwić gromadzenie dokumentów proponujemy:

 1. do 11 maja 2006r nadesłać na adres agnieszka.gajewska@pza.org.pl wypełniony druk zgłoszenia http://www.awf.krakow.pl/1.pdf )
 2. na kurs w Warszawie (12.05.2006) dostarczyć 2 zdjęcia legitymacyjne oraz kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie (potwierdza kandydat lub instytucja która wydała dokument)
 3. ubezpieczenie zbiorowe wszystkich uczestników części specjalistycznej, w związku z czym prosimy o nie wpisywanie numery polisy ubezpieczenia NNW w druku zgłoszenia (finansowane przez PZA)
 4. w czasie trwania części ogólnej kursu w Warszawie w dniach 12,13 maja 2006 r możliwe będzie badania przeprowadzane przez lekarza sportowego w celu uzyskania koniecznego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w części specjalistycznej kursu instruktorskiego. Osoby zainteresowana tą formą uzyskania zaświadczenia proszone są o przywiezienie wyników badań laboratoryjnych i rtg klatki piersiowej (o ile w ciągu ostatniego roku takie badania były wykonywane) oraz dokumentacji dotyczącej przebytych chorób i leczenia.

Drugi etap części specjalistycznej przeprowadzony będzie oddzielnie dla instruktorów wspinaczki wysokogórskiej i alpinizmu jaskiniowego. Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas warszawskiej części kursu w dniu 14 maja. Wstępnie planowane jest:
 1. dla instruktorów wspinaczki wysokogórskiej - informacje szczegółowe u kierownika organizacyjnego Darka Porady
 2. dla instruktorów alpinizmu jaskiniowego proponowany jest termin bezpośrednio po etapie teoretycznym części specjalistycznej kursu (kierownik organizacyjny Andrzej Ciszewski).
W razie wątpliwości proszę kontaktować się po 3 maja z Agnieszką Gajewską, tel. 603789213 lub pod adresem agnieszka.gajewska@pza.org.pl .

POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść spisu artykułów.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.