KOMUNIKAT KTJ PZA CZERWIEC 2002


1.

Zgodnie z zapowiedzią, po kolejnych ustaleniach z Dyrekcją TPN,
ukształtowały się nowe zasady wydawania zezwoleń dla ruchu speleologicznego
Klubów zrzeszonych w PZA. Poniżej zamieszczone są fragmenty zarządzenia
Dyrekcji TPN dotyczące interesującej nas sprawy:

"Z dniem 15 czerwca 2002 r. wprowadza się następujące zasady udostępniania
jaskiń dla taternictwa jaskiniowego:
- Wejście do jaskiń udostępnionych dla taternictwa jaskiniowego możliwe jest
tylko na podstawie zezwolenia TPN.
- Zezwolenia na wejścia do jaskiń wydają upoważnieni przez Dyrektora
pracownicy TPN w 2-ch punktach wyłożenia Książek Wyjść Taternickich (KWT):
- Punkt Informacji Turystycznej TPN czynny codziennie w godzinach od 800 do
1500 (zezwolenia wydawane do jaskiń w rejonie Doliny Bystrej.)
-Punkt kontroli wjazdów do Doliny Kościeliskiej (Obwód Ochronny TPN
Kościeliska) - czynny codziennie w godzinach od 800 do 1000
(zezwolenia wydawane do jaskiń na terenie TPN z wyjątkiem Doliny Bystrej).
Wydawanie zezwoleń poza wyżej wymienionymi godzinami jest możliwe w
przypadku obecności uprawnionego pracownika Obwodu Ochronnego.
- Zezwolenia do jaskiń wydawane są w oparciu o wniosek uprawnionej
organizacji członkowskiej PZA zawierający ustanowienie kierownika grupy
taterników planujących wejście do jaskini.
- Kierownikiem grupy taterników może być tylko osoba posiadająca kartę
taternika PZA i uprawnienia instruktora taternictwa jaskiniowego w przypadku
szkolenia.
- Kierownik grupy dokonuje wpisu do KWT i pobiera datowane przez TPN
zezwolenia. Do zezwoleń kierownik grupy wpisuje nazwiska uczestników i
numery kart taternickich.. Zezwolenie jest dokumentem okazywanym terenowym
jednostkom kontroli TPN wraz z kartą taternika lub zaświadczeniem
wystawionym przez klub PZA w przypadku szkolenia. Zezwolenie ważne
jest tylko w dniu wystawienia. Zezwolenie niewypełnione przez kierownika
grupy jest nieważne.
- Kierownik wyprawy ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczestników wyprawy, za zapewnienie systemu alarmowego oraz za zgłoszenie
wyprawy w TOPR.
- Pracownik TPN obsługujący KWT odbiera od kierownika grupy wniosek
organizacji członkowskiej PZA) i na jego podstawie wydaje z wpisaniem
aktualnej daty kolejno numerowane zezwolenia do wnioskowanej jaskini w
ilości wg. wniosku.
- Zezwolenia do udostępnionych jaskiń numerowane są kolejno od nr 1 do
liczby określającej roczny limit osobodni pobytowych ustalony dla
poszczególnych jaskiń. W roku 2002 dopuszcza się zwiększenie limitów
osobodni do poszczególnych jaskiń na wniosek KTJ PZA - zezwolenia będą
wówczas dodrukowywane przez Dział Społecznych Funkcji TPN.
- Ze względów bezpieczeństwa w ciągu jednego dnia do tej samej jaskini mogą
być wydane zezwolenia tylko trzem grupom taterników, przy czym dzienny limit
osobo wejść do jaskini nie może przekroczyć 15 osób.
- Dopuszcza się możliwość wydawania zezwoleń na dzień następny."

2.

Poniżej przedstawiam odezwę środowiska skialpinistów do wszystkich
zainteresowanych niekonwencjonalnym uprawianiem narciarstwa.
"Drogie Koleżanki i Koledzy,
W dniu 18 czerwca 2002 roku, w Warszawie, odbyło się zebranie Zarządu PZA.
Środowisko skialpinistów reprezentowali : Bogusław Słama, Paweł Nowak i
Zofia Bachleda. W związku z koniecznością kontynuowania prac związanych z
Komisją Narciarstwa Wysokogórskiego, która została powołana w listopadzie
2001 r. Postanowiono, aby do czasu podjęcia wspólnych decyzji i
demokratycznych wyborów, obowiązki przewodniczacego Komisji, pełniła czasowo
Z. Bachleda. Ponieważ turystykę narciarską może uprawiać prawie każdy, ale
startować w zawodach o randze międzynarodowej raczej tylko ci, którzy
posiadają licencję, a więc są zrzeszeni w odpowiednich klubach, uprzejmie
proszę wszystkie osoby zrzeszone w PZA i zainteresowane współpracą w Komisji
Narciarstwa Wysokogórskiego lub startami w zawodach, o kontakt drogą email
zosiabachleda@skialpinizm.pl lub nowakpp@wp.pl lub faxem : 0
prefix -182017156 Biuro Kontur. Podanie odpowiednich adresów ułatwi nam
korespondencję i szybki przepływ informacji. Planujemy zorganizować
spotkanie, na którym wybierzemy osoby pracujące w Komisji, prawdopodobnie we
wrześniu.
Komisja przygotuje program działania, preliminarz zawodów, plan szkolenia
instruktorów narciarstwa wysokogórskiego ( program jest już przygotowany i
zimą odbyły się pierwsze zajęcia ) oraz strony internetowe przy PZA.

Pozdrowienia
Zosia Bachleda"
Przekażmy tę informację wszystkim zainteresowanym.

3.

Zgodnie z decyzją Zarządu PZA KTJ została zobowiązana do wprowadzenia
licencji instruktorskich, tak aby sprawy instruktorskie w ramach związku
były spójne. Poniżej przedstawiany jest regulamin licencji instruktorskich
KTJ oraz regulamin unifikacji instruktorów KTJ ustalone przez KTJ na
zebraniu na Podzamczu i przyjęte do wiadomości przez Zarząd PZA na Zebraniu
Zarządu w dniu 18 czerwca 2002 r.

Regulamin licencji instruktorskich KTJ PZA

- Licencja instruktorska jest dokumentem potwierdzającym posiadanie
aktualnych uprawnień do prowadzenia działalności szkoleniowej.
- Licencja wydawana jest przez KTJ PZA na okres trzech lat (kalendarzowych).
- Wydawanie licencji jest bezpłatne.
- Warunkiem uzyskania licencji jest uczestniczenie i pozytywne zakończenie
unifikacji co najmniej 1 raz na 6 lat.
- W przypadku stwierdzenia naruszeń zasad bezpieczeństwa podczas
działalności szkoleniowej lub naruszenia zasad prowadzenia szkolenia w
taternictwie jaskiniowym, KTJ ma prawo zawiesić lub unieważnić wydaną
licencję w czasie okresu jej ważności.
- Instancją odwoławczą w przypadku nieudzielenia, zawieszenia bądź
unieważnienia licencji jest Zarząd PZA, a instancją ostateczną jest Sąd
Koleżeński PZA.
- Posługiwanie się tytułem instruktora PZA bez ważnej licencji powoduje
konsekwencje dyscyplinarne.


Regulamin unifikacji instruktorów taternictwa jaskiniowego

- Celem unifikacji jest podnoszenie kwalifikacji instruktorów taternictwa
jaskiniowego PZA poprzez wymianę doświadczeń i wspólne działanie
praktyczne.
- Spotkania unifikacyjne organizowane są w formie seminarium stanowiącego
dyskusję na temat nowości technicznych, sprzętowych, szkoleniowych i
dydaktycznych.
- Udział w unifikacji upoważnia do otrzymania licencji instruktorskiej.
Unifikacja "ważna" jest przez 6 lat.
- Instruktorzy, którzy w wyniku nieuczestniczenia w obowiązkowej unifikacji
utracili prawo do licencji odzyskują je , w zależności od długości przerwy w
szkoleniu, albo po wzięciu udziału w spotkaniu unifikacyjnym albo po
uczestniczeniu w kursie instruktorskim. Decyzję tę podejmuje KTJ.

Agnieszka Gajewska


POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść do indeksu ogłoszeń KTJ PZA.

POWRÓT NA STRONĘ GLÓWNĄ: tutaj mozesz wrócic na stronę tytułową.