Projekt "The Call of the Abyss" ("Zew Podziemi")
Trzecia wyprawa do jaskini Krubera w roku 2004 - 2080 m


Tłumacznie z http://www.cavetalk.com/bulletin/viewtopic.php?t=48 D.B.


W imieniu Ukraińskiego Związku Speleologicznego, mam zaszaczyt poinformować grotołazów z całego świata o historycznym osiągnięciu: głębokość 2000 metrów w jaskini została przekroczona. Ten krok milowy został dokonany w jaskini Krubera (Masyw Arabika, Kaukaz Zachodni, Abhazja) podczas trzeciej ekspedycji projektu "Zew Podziemi", która miała miejsce w dniach 1-28 października 2004.

W skład Ekspedycji kierowana przez Jurija Kasjana weszło 9-ciu obywateli Ukrainy z klubów w Jałcie, Kijowie i Harkowie (Igor Isszenko, Siergiej Bogucki, Dimitrij Furnik, Kirił Gostew, Ilja Lapa, Jekaterina Medwedewa, Emil Wasz i Wladimir Djaczenko). Głównym zadaniem była kontynuacja odkryć w partiach odkrytych w czasie sierpniowej ekspedycji, podczas której ustanowiono rekord głębokości wynoszący 1825 m.

Działając z biwaku na -1645 za pierwszym syfonem, grupa pięciu grotołazów eksplorowała ciąg boczny leżący kilkadziesiąt metrów powyżej końcowego syfonu. Nowoodkryte partie, nazwane "Okna" to seria pochylni i studni o głębokościach do 40 m, tworzących skomplikowaną siatkę na planie i przekroju, o łącznej długości 1070 m i głębokości 290 m. Nie znaleziono tu do tej pory ciągu głównego (aktywnego kolektora). Partie kończą się suchą salą o nazwie "Game Over" wypełnioną piaszczystymi i gliniastymi osadami.W całych partiach występują liczne boczne odnogi stwarzające szanse dalszej eksploracji, łacznie z pogłębieniem jaskini.

W oparciu o pomiary części za syfonem poniżej -1440 wykonanych w sierpniu i październiku (busola i klinometr Suunto, dalmierz laserowy DisoLite) oraz wcześniejszych pomiarów głębokośc całej jaskini w przybliżeniu wynosi 2080 m. Głębokośc 2000 metrów i najniższy punkt zostały osiągnięte 19 października.

Otwór jaskini Krubera lezy na wysokości 2250 m npm, więc najniższy punkt jaskini lezy na wysokości 170 m npm, lecz nie jest to jeszcze górna krawędź strefy freatycznej. System połączony jest hydrologicznie z głównymi wywierzyskami leżącymi na wysokości 1 i 50 m npm na wybrzeżu Morza Czarnego w odległości 13-16 kilometrów od jaskini jak też i wywierzyskami podmorskimi. Tak niewielkie nastromienie strefy freatycznej (mniej niż 170 m na 13 km) sugeruje niewielki opór hydrologiczny głębokich części masywu, związany prawdopodobnie z dobrze rozwiniętym systemem przepływów, jaki wykształcił się w Pleistocenie, gdy poziom morza, a zatem i baza erozyjna znajdowały się znacznie niżej obecnie.

Wyeksplorowanie jaskini głębszej niż 2000 m jest spełnieniem głównego celu "Zewu Podziemi", projektu Ukraińskiego Związku Speleologicznego prowadzonego przez ostatnie 4 lata. Rekord światowy został pobity przez ekspedycję Ukraińskiego Związku Speleologicznego w styczniu 2001. W ostatnim roku powięksozno go o 370 m, co nie ma odpowiednika w historii eksploracji głębokich jaskiń. Niezależnie od realizacji tego celu uczesników projektu czeka w dalszym ciągu wiele pracy przy dalszej eksploracji jaskini Krubera, jak też i przekroczeniu 2000 metrów w innej jaskini w masywie Aladaglar w Turcji(1), również będącej w polu zainteresowania członków projektu.

tegoroczne ekspedycje w ramach projektu były wspierane przez towarzystwo National Geographic.

Alexander Klimczuk, szef projektu
prezes Ukraińskiego Związku Speleologicznego

 

Dr.Alexander Klimchouk
P.O.Box 136
Kiev-30, 01030, Ukraine
Phone: +380-4473-30194,
Mobile: +380-50-1668243
Fax: +380-44-5128283
E-mail: klim@speleogenesis.info
UIS KHS Commission website and
The Virtual Scientific Journal:
www.speleogenesis.info


Plany pochodzą z serwisu Speleogenesis, znajduje się tam też krótka prezentacja Flash na temat jaskini Krubera-Wroniej.

(1) - O postępach prac w Turcji informuje zamieszczony również na stronach http://www.cavetalk.com wczesniejszy artykuł A. Klimczuka . Wyprawy w Masyw Aladaglar działały od roku 2000. Szczyty masywu sięgają wysokości 2800-3700 m npm. Wywierzyska o dużym wypływie znajdują się na wysokości od 650 do 1100 m npm. Ilość wody, jak również skład sugerują istnienie dobrze wykształconego systemu odprowadzajcego wody z dużej wysokosci z głównej części masywu. Problemem jak zwykle przy takiej wysokoci otworów okazało się zagruzowanie i zaśnieżenie otworów, oraz ciasnota menadrów. Przełomowymi okazały się prace w ciasnym meandrze na głębokości -180 w jaskini Kuzgun, udało się w ostatnich dniach wyprawy osiągnąć głebokość -400 m. Podczas kolejnej wyprawy Ukraińsko-Turecko-Brytyjskiej w roku 2004 dokonano kolejnych rewelacyjnych odkryć, pogłębiając jaskinię Kuzgun do -1400, nie kończąc przy tym eksploracji w dwóch różnych ciągach. Perspektywy glębokościowe masywu autor określa na 2500-2700 m.


POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść spisu artykułów.

POWRÓT NA STRONĘ GLÓWNĄ: tutaj mozesz wrócic na stronę tytułową.